�������� � �����
�������� ������ �� ���� �����
�������� �����!
 
����������� ������ ������?  
�������: 23609   ���������: 540611.98 ���.
������� » ��������� ����������� » �����
�����-���������� ���-��������, �����-���������
�����-���������� ���-��������, �����-���������
����� ������: 3.00
(������� 1)
�������: 1
��� ������ (1)
�����: Solnishko  (������, �����-���������)
��������� ������: +891
���� ������: 17.12.2014 12:45
���������� ������: 0  (����� ������� ��������: 0 ���., �����������: 0 ���.)
 - ������: 3

�����: �����-���������� ���-��������, �����-��������� - ����� �������� - ������ ���������� �� �������!

�����������: �������� ���������� ����, ����, �������������. ����� ������� ����� ��������� ����������. ��� ����������� �� �������, ����� ��� ���������������, �������.
����������: ���� ���������, ��� ���������, ���������. ������ ��������� � ���� ������� �������� ����� ��������� � �������� �� ������ ����.
����� ������ �������� �������� ��������, ����� ��� ������ � ������ ������� ������ ����, �� ��� � �� �� ������.

������ ���������� ��� �����-����������, ��� ������ ��������, ������������ �� ���� ��������� ������������ � ��� �� ������ �����, � ������ ��������� �������� ��� ���.
������ ����������������� - ������� ��������, ��������� ������� ����, ��� � ��� ����, ������ ��������... ��� ��� �� ����� � ��������� ��� �� ����� ������ �����������. �, ���� ���, �� "��� ��� ��", ��� � ������ ��� ���������)

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ��� �������

����� ���� ����� �������?

�� ������ ���� �������� � ����������, �������� ����������. ������� ����� ����������� ���, ����� ��� ����� � ����������� ����� �� ����, � �� ����� ��� ������ �� �������.

�� ����, ������ �������, ��� � ��� �� ����� ����� ������ ��������, �� ���, �� ����� ���� ��� ����������� �� �����������, � �����-�� �������������� �����. ��� �� ����������� ����� ��, ���-�� ���������� �������� ������������.

���� �� �� �������� ����� � ����� ����������� ��� �����������, ����� �����������, �� �� ����� ���� ����. ����� ������ ������ �������������.

��� ������ ��� ����������, ����� � ������������� �������, ����� � ������� ������ �����-���������� � ���� ������� ������ �� ������� ����� ����������� ������. �����: ��. ������ �.3�.

��� ����� �� ���� (��� �� ���� ����� ����), ����� ����� ������ ��������� "����-������".

���� ����� ���������� ��� ��������, ����� � ��� ������� ����� �� �����.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ��������� ����� ����-�������

� ������ � ����� �����.

����� �����, � ���� ��������� �������� �����. ������� �� ��� �����, � �� ������� ������, ������ �� ����� ����� ��������� �� ������. �� ��� ���� �� �������.

����� ����� ����� �������, ��� ��������� ������. ��������� ��������� ���������� - ������ ����, ��� ����� ���� �������� ���� � �������� �������� ����, ������������ � ����.
�������� ����� ����� 250 ������, ����� �� 3-� ��� - 200 ������. ���� ��� � �����-�� ������, ��������, �� ������������� ������, ��� ��� �����, �� � ��� ���� ������, �� �������.
������, ��� "������" ����. ����� ���� ������.

��� �� ����� ������� ��� ���������� ������ ����� ����� (�� ����� �� ���� ������, � �������� ����� ����� ���, �����������), ����������, ��� ����� ��� ������� ����, ���� ��� ���� �������.

"������� ������� ������, ����������������" - � �����, �� ���� ���������� ���� �������, ��� ����� ������� �������� ����� ���� �������� ���� � ���� ����)

���������� �� �������, �� ��������, ����� ��� ����� ��������� ����. ����� �� ����� �������� � ���������������. ������ ������ �������������� ��� �� �����, ���� �� ��� �� ����� ����� �������� �����: -)

����� � ����� ���������� �������. ���� �����������, ��� ��� ����� ��� ��������, �� �� �� ������ �����, ��� ���� ������ �� ���������� �����.

��� �������� ������ ������� � ������� - �������, ������ �� �����������, �������. �������� ������� � ����, ���� �� �� �����-�� ����� ������, ������������ ��� ��������, ������������ �������������� � �������� � �����... ������ ��������� �������� ����������... �� ��� ������ ����� (��������!) ��� ������� ���� � ������� ���� ������ �������������������?! ��������� � ���������� �������� ������������� ����.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - �����-�� ����� ������ � ��������������

��������, �� �������� �� ������ ���� ������������ (�� ����� ��� ��� �������� �� ������� ������������, � �� ��� ����� ��������� ����� ������), � ��� �� ����� ������ ������������ ����������... �� �� ���� ��� ���� ���� �������� ��������� ����������.

�������, �� ��������� ����� ������.

�� ����� ���������� ���������. ��� � ������ �������, ������ � ������ ������ ��������. �� �������� ��������� ��� �� ������������� - ��� �������� �����! ����������������� ����� � �������, �� ������� - ��������� ����, ������� ���� �����������, � ������ ���������� �� ���, �� ����� ��� ������ �� �����-�� ���������� ��������. ��� �� ����� ������. ����� ��� � ����, �� �� ������ � ��� ����������, ����� ����� ��� ���������� (����� �������, �����! ������� � ������ � ����� ������� �� ����� � ������ �����������, � ��� ����� ���������), �� ����� ���� �� ���������� ��� �� ������.

�������� � ������� �������� - ����� ��� ��������, ��� ������ � ��������. ������� �������� ���������, ����������� ��������� � ������������ ���������� � ��������� ����������, �����, ����, ������ ��������� ������

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ��������

��� ���������, ������, ������������� �� ����������, ������� ����� ����� ������� �������������������, ����� � ����� ��������� - ��� ���� �� ����� �������� ������.

���, ����������� ��� ��� ���� ����� ������ - ���������� �������, �� ������ ��?)

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ����� ���������� �����

� �� ����� ����, ��� ������ ������� � �������. �� ����� ����� �� ����� ������, �������������� �����-��. ������ ��� �������� �� ��� ��������...

���� ��������, ��� ��������� ��� ����� ���� ������������� � ������ ����� �� ������ ������. ������ ��������� ������� � ���� ��������� �������� � ���������. � ��������� ��, ��� �������� ���������� � �� ���������, ��� ��� ��� ������� � �������.

����� (��, ������!) �����������. ���� �� ������ ���� ����, �� ���� �� ������. �� ���� ���� �������� ��� ��� ������� ����� ��� ��������.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - �������� � ������� �������

�������� �������� ������, ������� �����, ������ �� ������. � ���� ���-�� ����������, �� ����� ����������, ������ ��� ����� �� �����������.

����� �������� ��� ���� ������� � �������� ������ �����. ��������� ���������, ���������� ���������� ������� ����������, �� ��� �� ���� ��� �����������.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ��������

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ��� ����� �������� ���� ����������

������ ���������, ���� ���������� - ����� � �������� � ����������� (�� �������� ���� ������������ �������). �� ������ ���������� ��������, ������ ������ ���������. ���� ��� �� ������������� � ��� ������������������.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ���������

��� �� ���� ��������� �����. �������� ��������, ���� ��������� ���������� �� �������� (� �� ��� �������������� �� ������ 2 �����).

� ��� ����� ������ ������������� - ������������, ��������� ������. ��, ��� ������ ������, �� ����� �� ���� �� ���-�� �������������, ��� �� ��� �� ������� �����...

����: � ��� ��� �������� "�����" ����� ���������, �� ��� ��� ������������: -)

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ���������

�������� �� ����� ��� ����. ��� ���� ��� ����������� ��� ������� �����. ��� �������� ���������� � ������� - �������� ��� ���������� �����, ��������� ���������� ��� �����, ������ ���� ����������������� �����: ��������� � ������ � ������� ��� � ������ ��� �����...

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ������

������ ���� ��������, ������� ��������� ������� - ����������� ������. �������� �������� �� �������. ���� ���� �������� �� ������, � ��� ��� ����������� � ����� ��������������, ��� ��������� ���������� �� ����� ����� ����������� � ������������ �����.

�� ����� ������� ����������) �� ��� ����� ��� ����� ��������� ����� ���������� ������ ��� ��������.
����� �������� � ���������. ��� ��� ���������� �� ���� �����, ��������� ���������� ������������, ��������� � ���� ��������� - ���� �������� ���� � �� ������ ������. ����, ��� ��� �� ����� ������� ���������. ���� � ������.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - �����

��� ��� ���������, ���������� ���� �����, ���� � ������������) ������ ��� ��������� � ������...

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - �����������

����� � �������� �����, ��� ��� ����� ������� ����� - ����� ����� ������� �� ����� ���� � ������. ��� ���������� ���� �������, ����� �������������� �����.. ��, ������ �����, ����� ������������ ������ �� ����� �������� ���� ��������. ����� ������ �������.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - ��������

� ������ ����������� � �������, ������� ��� ������������.

�������, �������, ��� ���� �� ���������, �� ��������) � ��� ���� ������������ ������������ ���� ������� ��������! ���������� �� ����� �� ��������� �������� �� �����������, ������ �����������. ����� ����� ���� ����� ���������, � ������ �� ���������. ������� �� ��� ������ ����������, �� � �� ��������� ��� ��� ���� ������ ������. � � ����-�� ��������� �� ��� ����� ����������, ���-�� ��� ��������.

���� ������������� � ���� ������, ������� � ������ �����, ����� ��������� ��� �������� �� ���� ����������, ��� �� ���-�� ������ ������ ������: -) ��� ��� ���, ��� ������ � ������ ����. �� ������ �� �������. ����� ����� �������, ����� �� ����������� �� ������ ������� ������������� �����������, ����� ������������� ����������� � ���������� �������.

�����-���������� ���-��������, �����-��������� - �������-��������

� ����� ����������� �������� �������. ����������, ����������, �����������... ���� ���������� ������� ����������, ����� ����, ��� �� �����������.

�����, ��� ����� ����� ��������, �� �� ������������� �� ���� ������.
 - ��� ������: 3
���������� ������: ��
������ ��� ������ � �����-���������� ���-��������, �����-��������� (1)
���� ����� ��� ��� �������?
 ����������:
����������� � ������ (2):
��������������� 18.12.2014 17:28
���������� ���) � �� ��� ��������, ���� ��������. ���� �� �����������, ������� ��� ��� �� ������� � ����������)
dionisiya 19.12.2014 12:45
����� ���������� ����
�������� �����������:
��������� ����������� ����� ������ ������������������ ������������. ������ �����������
���������
������ ������
������� ��� ���� Yves R...
... ������ � ������ ����...
������ �����
����� "50 �������� ����...
��������� ������� ������...
������ �����
�����-�������� ������ �...
��������� ��������� ��� ...
������ �����

   
ru - ������ ������������  
�������  ������� �������  �������  �������  ���� �������������  �������� � �����   ��������